Banner giới thiệu Banner giới thiệu

5 cách loại bỏ mùi hôi của giày đá bóng

<p style="text-align: justify;"> <em><span style="font-size:16px;"><span style="font-family1:arial,helvetica,sans-serif;">Gi&agrave;y đ&aacute; b&oacute;ng sử dụng với tần suất nhiều tr&ecirc;n s&acirc;n sẽ rất dễ g&acirc;y ra m&ugrave;i h&ocirc;i. Tuy nhi&ecirc;n nếu kh&ocirc;ng c&oacute; phương<em class="Highlight" loopnumber="173335495" match="pháp " style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(255, 255, 102); color: rgb(0, 0, 0); font-style: inherit;"> ph&aacute;p </em>vệ sinh kỹ sẽ nhanh dẫn đến hỏng gi&agrave;y v&agrave; l&atilde;ng ph&iacute; tiền bạc. B&agrave;i chia sẻ dưới đ&acirc;y của Wika sẽ gi&uacute;p bạn bỏ t&uacute;i những mẹo hay để loại bỏ nhanh m&ugrave;i h&ocirc;i của gi&agrave;y đ&aacute; b&oacute;ng</span></span></em></p> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-family1: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; white-space: pre-wrap;">1. NGUY&Ecirc;N NH&Acirc;N G&Acirc;Y RA M&Ugrave;I H&Ocirc;I GI&Agrave;Y Đ&Aacute; B&Oacute;NG </span></span></span></h3> <div style="text-align: center;"> <img alt="5 mẹo giúp nhanh hồi thể lực sau mỗi trận đá bóng" src="/pic/News/images/thiet-hai-voi-co-the.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family1: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; white-space: pre-wrap;">Một trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n m&ugrave;i h&ocirc;i xuất hiện ở gi&agrave;y đ&aacute; b&oacute;ng đ&oacute; l&agrave; khi <strong><em>miếng l&oacute;t gi&agrave;y </em></strong>bị bẩn hay c&ograve;n ẩm ướt. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, th&oacute;i quen <em><strong>nh&eacute;t tất </strong></em>v&agrave;o trong gi&agrave;y mỗi khi đ&aacute; xong cũng ch&iacute;nh l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n h&agrave;ng </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; white-space: pre-wrap;">đầu</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; white-space: pre-wrap;"> v&agrave; xuất hiện nhiều nhất g&acirc;y ra m&ugrave;i h&ocirc;i của gi&agrave;y đ&aacute; b&oacute;ng.</span></span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-family1: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; text-align: center; white-space: pre-wrap;"><strong><span style="font-size: 16px;">2. LOẠI BỎ M&Ugrave;I H&Ocirc;I CỦA GI&Agrave;Y Đ&Aacute; B&Oacute;NG </span></strong></span></span></h3> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family1: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; white-space: pre-wrap;"><strong><em>2.1 - Sử dụng nước ấm </em></strong></span></span></span></h4> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <em><img alt="Dùng nước ấm loại bỏ mùi hôi của giày" src="/pic/News/images/Gi%E1%BA%B7t-gi%C3%A0y-b%E1%BA%B1ng-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-%E1%BA%A5m-lo%E1%BA%A1i-b%E1%BB%8F-m%C3%B9i-h%C3%B4i-c%E1%BB%A7a-gi%C3%A0y(1).png" style="height: 376px; width: 600px;" /><br /> <span style="font-size:16px;">D&ugrave;ng nước ấm loại bỏ m&ugrave;i h&ocirc;i của gi&agrave;y đ&aacute; b&oacute;ng</span></em></div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family1: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; white-space: pre-wrap;">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh giặt gi&agrave;y n&ecirc;n lưu &yacute; sử dụng nước ấm, xả thật sạch x&agrave; ph&ograve;ng<span class="Highlight" loopnumber="376044108" match="sau " style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(255, 255, 102); font-style: inherit;"><em class="Highlight" loopnumber="173335495" match="sau " style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(255, 255, 102); color: rgb(0, 0, 0); font-style: inherit;"> sau </em></span>khi giặt để loại bỏ m&ugrave;i h&ocirc;i của gi&agrave;y đ&aacute; b&oacute;ng. Ngo&agrave;i ra,<span class="Highlight" loopnumber="376044108" match="tuyệt đối " style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(255, 255, 102); font-style: inherit;"><em class="Highlight" loopnumber="173335495" match="tuyệt đối " style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(255, 255, 102); color: rgb(0, 0, 0); font-style: inherit;"> tuyệt đối </em></span>phải phơi kh&ocirc; miếng l&oacute;t gi&agrave;y<span class="Highlight" loopnumber="376044108" match="sau đó" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(239, 136, 136); font-style: inherit;"><em class="Highlight" loopnumber="173335495" match="sau đó" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(239, 136, 136); font-style: inherit;"> sau đ&oacute; </em></span>mới đặt lại miếng l&oacute;t gi&agrave;y v&agrave;o trong. V&igrave; như đ&atilde; n&oacute;i ở tr&ecirc;n, miếng l&oacute;t gi&agrave;y l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh g&acirc;y n&ecirc;n m&ugrave;i h&ocirc;i kh&oacute; chịu của gi&agrave;y đ&aacute; b&oacute;ng.</span></span></span></div> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family1: arial, helvetica, sans-serif;"><em>2.2 - Sử dụng giấy b&aacute;o cũ</em></span></span></h4> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <em><img alt="Dùng giấy báo cũ loại bỏ mùi hôi của giày" src="/pic/News/images/Gi%E1%BA%A5y-b%C3%A1o-c%C5%A9-lo%E1%BA%A1i-b%E1%BB%8F-m%C3%B9i-h%C3%B4i-gi%C3%A0y-%C4%91%C3%A1-b%C3%B3ng(1).png" style="height: 376px; width: 600px;" /><br /> <span style="font-size:16px;">D&ugrave;ng giấy b&aacute;o cũ loại bỏ m&ugrave;i h&ocirc;i của gi&agrave;y đ&aacute; b&oacute;ng</span></em></div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-family1: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; white-space: pre-wrap;"><span class="Highlight" loopnumber="376044108" match="sau " style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(255, 255, 102); font-style: inherit;"><em class="Highlight" loopnumber="173335495" match="sau" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(239, 136, 136); font-style: inherit;">Sau</em> </span>khi cởi gi&agrave;y ra, h&atilde;y đặt gi&agrave;y ở nơi th&ocirc;ng tho&aacute;ng,<span class="Highlight" loopnumber="376044108" match="sau đó" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(239, 136, 136); font-style: inherit;"><em class="Highlight" loopnumber="173335495" match="sau đó" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(239, 136, 136); font-style: inherit;"> sau đ&oacute; </em></span>v&ograve; giấy b&aacute;o cũ v&agrave; vo tr&ograve;n lại rồi đặt v&agrave;o b&ecirc;n trong mỗi chiếc gi&agrave;y. Giấy b&aacute;o c&oacute; khả năng h&uacute;t ẩm rất tốt, hạn chế nấm mốc b&aacute;m v&agrave;o, loại bỏ nhanh m&ugrave;i h&ocirc;i của gi&agrave;y đ&aacute; b&oacute;ng.<span class="Highlight" loopnumber="376044108" match="sau " style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(255, 255, 102); font-style: inherit;"><em class="Highlight" loopnumber="173335495" match="sau " style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(255, 255, 102); color: rgb(0, 0, 0); font-style: inherit;"> Sau </em></span>khoảng từ 12h-24h c&oacute; thể bỏ giấy b&aacute;o ra v&agrave; tiếp tục sử dụng đ&ocirc;i gi&agrave;y đ&aacute; b&oacute;ng như b&igrave;nh thường. </span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; text-align: center; white-space: pre-wrap;"><span style="font-size:16px;">C&aacute;ch n&agrave;y cực kỳ đơn giản v&agrave; dễ thực hiện d&ugrave; ở đ&acirc;u</span>. </span></span></div> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family1: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><em>2.3 - Sử dụng phấn r&ocirc;m</em></strong></span></span></h4> <div style="text-align: center;"> <span style="font-family1: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><img alt="Dùng phấn rôm loại bỏ mùi hôi của giày" src="/pic/News/images/Ph%E1%BA%A5n-r%C3%B4m-lo%E1%BA%A1i-b%E1%BB%8F-m%C3%B9i-h%C3%B4i-c%E1%BB%A7a-gi%C3%A0y-%C4%91%C3%A1-b%C3%B3ng(1).png" style="height: 376px; width: 600px;" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family1: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"><em>D&ugrave;ng phấn r&ocirc;m loại bỏ m&ugrave;i h&ocirc;i của gi&agrave;y đ&aacute; b&oacute;ng</em></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family1: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; white-space: pre-wrap;">Như <span class="Highlight" loopnumber="376044108" match="chú" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(239, 136, 136); font-style: inherit;"><em class="Highlight" loopnumber="173335495" match="chú" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(239, 136, 136); font-style: inherit;">ch&uacute;</em></span>ng ta đ&atilde; biết phấn r&ocirc;m em b&eacute; c&oacute; t&aacute;c dụng h&uacute;t ẩm cực kỳ tốt, lại c&oacute; m&ugrave;i thơm thoang thoảng. H&atilde;y d&ugrave;ng giấy l&oacute;t cẩn thận v&agrave; rắc một &iacute;t phấn r&ocirc;m xung quanh lớp trong của gi&agrave;y, ngay lập tức, đ&ocirc;i gi&agrave;y sẽ được kh&ocirc; tho&aacute;ng v&agrave; thơm tho hơn. Chỉ mất 5 ph&uacute;t nhanh ch&oacute;ng để loại bỏ m&ugrave;i h&ocirc;i của gi&agrave;y đ&aacute; b&oacute;ng. </span></span></span></div> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family1: arial, helvetica, sans-serif;"><em>2.4 - Sử dụng cồn</em></span></span></h4> <div style="text-align: center;"> <span style="font-family1: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><img alt="Dùng cồn loại bỏ mùi hôi của giày" src="/pic/News/images/D%C3%B9ng-c%E1%BB%93n-lo%E1%BA%A1i-b%E1%BB%8F-m%C3%B9i-h%C3%B4i-gi%C3%A0y-%C4%91%C3%A1-b%C3%B3ng(1).png" style="height: 376px; width: 600px;" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family1: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"><em>D&ugrave;ng cồn loại bỏ m&ugrave;i h&ocirc;i của gi&agrave;y đ&aacute; b&oacute;ng</em></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family1: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; white-space: pre-wrap;">Cồn c&oacute; khả năng thẩm thấu nhanh v&agrave; bay hơi cũng nhanh n&ecirc;n bạn sẽ kh&ocirc;ng phải lo lắng sẽ c&oacute; m&ugrave;i c&ograve;n b&aacute;m lại ở gi&agrave;y l&acirc;u. Ngo&agrave;i ra khi pha cồn với c&aacute;c dung dịch kh&aacute;c, cồn vẫn sẽ bay hơi nhanh như b&igrave;nh thường. Loại bỏ nhanh m&ugrave;i h&ocirc;i của gi&agrave;y đ&aacute; b&oacute;ng với c&aacute;c bước <span class="Highlight" loopnumber="376044108" match="sau" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(239, 136, 136); font-style: inherit;"><em class="Highlight" loopnumber="173335495" match="sau" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(239, 136, 136); font-style: inherit;">sau</em></span>: Lấy một lượng cồn vừa đủ v&agrave;o trong gi&agrave;y, d&ugrave;ng b&ocirc;ng thấm đều cả trong v&agrave; ngo&agrave;i gi&agrave;y, đặc biệt phần l&ograve;ng b&agrave;n ch&acirc;n,<span class="Highlight" loopnumber="376044108" match="sau đó" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(239, 136, 136); font-style: inherit;"><em class="Highlight" loopnumber="173335495" match="sau đó" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(239, 136, 136); font-style: inherit;"> sau đ&oacute; </em></span>h&atilde;y đặt gi&agrave;y ở nơi tho&aacute;ng m&aacute;t v&agrave; cồn sẽ thực hiện nhiệm vụ của m&igrave;nh. </span></span></span></div> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family1: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><em>2.5 - Sử dụng sản phẩm chuy&ecirc;n dụng</em></strong></span></span></h4> <div style="text-align: center;"> <span style="font-family1: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><img alt="Dùng sản phẩm chuyên dụng loại bỏ mùi hôi giày đá bóng" src="/pic/News/images/S%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-chuy%C3%AAn-d%E1%BB%A5ng-kh%E1%BB%AD-m%C3%B9i-h%C3%B4i-c%E1%BB%A7a-gi%C3%A0y(1).png" style="height: 376px; width: 600px;" /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family1: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); white-space: pre-wrap;"><em>D&ugrave;ng sản phẩm chuy&ecirc;n dụng loại bỏ m&ugrave;i h&ocirc;i của gi&agrave;y đ&aacute; b&oacute;ng</em></span></span></span></div> <br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family1: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; white-space: pre-wrap;">Với những bạn kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều thời gian cho việc vệ sinh gi&agrave;y hay cần những sản phẩm khử m&ugrave;i ngay th&igrave; c&aacute;c sản phẩm xịt khử m&ugrave;i hoặc dạng vi&ecirc;n thơm sẽ rất hữu &iacute;ch. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, cũng c&oacute; thể d&ugrave;ng những miếng l&oacute;t gi&agrave;y c&oacute; hương thơm. Đ&acirc;y l&agrave; sản phẩm th&iacute;ch hợp cho những bạn c&oacute; sẵn m&ugrave;i mồ h&ocirc;i ch&acirc;n. Đ&acirc;y l&agrave; phương<span class="Highlight" loopnumber="376044108" match="pháp " style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(255, 255, 102); font-style: inherit;"><em class="Highlight" loopnumber="173335495" match="pháp " style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(255, 255, 102); color: rgb(0, 0, 0); font-style: inherit;"> ph&aacute;p </em></span>ph&ograve;ng chống mỗi lần ra s&acirc;n!<br /> <em>Những mẹo nhỏ của Wika chia sẻ tr&ecirc;n đ&acirc;y đ&atilde; gi&uacute;p ae nắm được c&aacute;ch loại bỏ nhanh m&ugrave;i h&ocirc;i của gi&agrave;y đ&aacute; b&oacute;ng rồi chứ? Đ&acirc;y l&agrave; vấn đề chung của nhiều người, n&ecirc;n bạn đừng lo lắng qu&aacute;, đ&atilde; c&oacute; nhiều ae &aacute;p dụng v&agrave; cũng nhận thấy<span class="Highlight" loopnumber="376044108" match="hiệu quả" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(239, 136, 136); font-style: inherit;"><em class="Highlight" loopnumber="173335495" match="hiệu quả" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(239, 136, 136); font-style: inherit;"> hiệu quả </em></span>n&ecirc;n bạn h&atilde;y lưu lại v&agrave; thử xem sao. C&ograve;n băn khoăn điều g&igrave; th&igrave; để lại comment cho Wika biết nh&eacute;! </em><br /> <br /> <span class="Highlight" loopnumber="376044108" match="chú" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(239, 136, 136); font-style: inherit;"><em class="Highlight" loopnumber="173335495" match="chú" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(239, 136, 136); font-style: inherit;">Ch&uacute;</em></span>c ae th&agrave;nh <span class="Highlight" loopnumber="376044108" match="cô" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(239, 136, 136); font-style: inherit;"><em class="Highlight" loopnumber="173335495" match="cô" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(239, 136, 136); font-style: inherit;">c&ocirc;</em></span>ng! </span></span></span><br /> <div dir="auto" style="font-family1: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"> <span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-family1: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px;">---------------</span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-family1: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px;" /> <span class="text" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: var(--neutral-300); font-family1: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; user-select: text;">Wika Sport Viet Nam </span><span class="emoji-sizer emoji-outer " style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-family1: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; background: url(&quot;assets/emoji.1e7786c93c8a0c1773f165e2de2fd129.png?v=20180604&quot;) 18% 75% / 5100%; display: inline-block; overflow: hidden; letter-spacing: 50px; color: transparent; text-shadow: none; width: 22px; height: 22px; -webkit-user-drag: element; margin: 0px 0px -3px;">🎯</span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0); font-family1: Arial; font-size: 13.3333px;" /> <span class="text" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: var(--neutral-300); font-family1: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; user-select: text;">Fanpage: </span><a class="text-is-link" content="https://www.facebook.com/wikasportvietnam" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: underline; transition: all 0.3s ease-in-out 0s; color: var(--blue-300); max-width: 100%; font-family1: Arial; user-select: text; cursor: pointer; word-break: break-all;" target="_blank">https://www.facebook.com/wikasportvietnam</a><span class="text" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: var(--neutral-300); font-family1: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; user-select: text;"> </span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0); font-family1: Arial; font-size: 13.3333px;" /> <span class="text" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: var(--neutral-300); font-family1: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; user-select: text;">Website: </span><a class="text-is-link" content="https://giaywika.com" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: underline; transition: all 0.3s ease-in-out 0s; color: var(--blue-300); max-width: 100%; font-family1: Arial; user-select: text; cursor: pointer; word-break: break-all;" target="_blank">https://giaywika.com</a><span class="text" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: var(--neutral-300); font-family1: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; user-select: text;"> </span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0); font-family1: Arial; font-size: 13.3333px;" /> <span class="text" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: var(--neutral-300); font-family1: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; user-select: text;">Hotline: 0868.666.535 - 0986.200.022 </span><span class="emoji-sizer emoji-outer " style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-family1: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; background: url(&quot;assets/emoji.1e7786c93c8a0c1773f165e2de2fd129.png?v=20180604&quot;) 42% 50% / 5100%; display: inline-block; overflow: hidden; letter-spacing: 50px; color: transparent; text-shadow: none; width: 22px; height: 22px; -webkit-user-drag: element; margin: 0px 0px -3px;">📌</span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0); font-family1: Arial; font-size: 13.3333px;" /> <span class="text" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: var(--neutral-300); font-family1: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; user-select: text;">Shopee: </span><a class="text-is-link" content="https://shopee.vn/wikasport.vn" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: underline; transition: all 0.3s ease-in-out 0s; color: var(--blue-300); max-width: 100%; font-family1: Arial; user-select: text; cursor: pointer; word-break: break-all;" target="_blank">https://shopee.vn/wikasport.vn</a><span class="text" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: var(--neutral-300); font-family1: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; user-select: text;"> </span><span class="emoji-sizer emoji-outer " style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-family1: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; background: url(&quot;assets/emoji.1e7786c93c8a0c1773f165e2de2fd129.png?v=20180604&quot;) 4% 32.5% / 5100%; display: inline-block; overflow: hidden; letter-spacing: 50px; color: transparent; text-shadow: none; width: 22px; height: 22px; -webkit-user-drag: element; margin: 0px 0px -3px;">⚡</span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0); font-family1: Arial; font-size: 13.3333px;" /> <span class="text" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: var(--neutral-300); font-family1: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; user-select: text;">Lazada: </span><a class="text-is-link" content="https://www.lazada.vn/shop/wika-sport-store/" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: underline; transition: all 0.3s ease-in-out 0s; color: var(--blue-300); max-width: 100%; font-family1: Arial; user-select: text; cursor: pointer; word-break: break-all;" target="_blank">https://www.lazada.vn/shop/wika-sport-store/</a><span class="text" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: var(--neutral-300); font-family1: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; user-select: text;"> </span><span class="emoji-sizer emoji-outer " style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-family1: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; background: url(&quot;assets/emoji.1e7786c93c8a0c1773f165e2de2fd129.png?v=20180604&quot;) 18% 67.5% / 5100%; display: inline-block; overflow: hidden; letter-spacing: 50px; color: transparent; text-shadow: none; width: 22px; height: 22px; -webkit-user-drag: element; margin: 0px 0px -3px;">🎬</span><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(0, 0, 0); font-family1: Arial; font-size: 13.3333px;" /> <span class="text" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: var(--neutral-300); font-family1: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; user-select: text;">Youtube: </span><a class="text-is-link" content="https://bit.ly/3piYmKQ" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: underline; transition: all 0.3s ease-in-out 0s; color: var(--blue-300); max-width: 100%; font-family1: Arial; user-select: text; cursor: pointer; word-break: break-all;" target="_blank">https://bit.ly/3piYmKQ</a></div> <div dir="auto" style="font-family1: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family1: arial, helvetica, sans-serif;"><a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl gpro0wi8 q66pz984 b1v8xokw" href="https://www.facebook.com/hashtag/wika?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZU1jly7_e8ljt6F-yUqjd9W4c6prtayZafVLfU0VCv7mQ07QgYeqkVoL_VpRJLH5sLpvffLbieuNSYZWGskaRNp9WX2qwEnpwidVzPjZJytIQQwp0LxCDULcR1ZRmbrh6ACrG4mIK9Mvb7onA_Rl88-sH4u7IlU-tB3OjBOpwC_63X7fqLgTKAwuqxcn1M3Cps&amp;__tn__=*NK-R" role="link" style="cursor: pointer; text-decoration-line: none; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; background-color: transparent; text-align: inherit; display: inline-block; -webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; font-family1: inherit;" tabindex="0">#Wika</a> <a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl gpro0wi8 q66pz984 b1v8xokw" href="https://www.facebook.com/hashtag/gi%C3%A0y_%C4%91%C3%A1_b%C3%B3ng?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZU1jly7_e8ljt6F-yUqjd9W4c6prtayZafVLfU0VCv7mQ07QgYeqkVoL_VpRJLH5sLpvffLbieuNSYZWGskaRNp9WX2qwEnpwidVzPjZJytIQQwp0LxCDULcR1ZRmbrh6ACrG4mIK9Mvb7onA_Rl88-sH4u7IlU-tB3OjBOpwC_63X7fqLgTKAwuqxcn1M3Cps&amp;__tn__=*NK-R" role="link" style="cursor: pointer; text-decoration-line: none; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; background-color: transparent; text-align: inherit; display: inline-block; -webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; font-family1: inherit;" tabindex="0">#Gi&agrave;y_đ&aacute;_b&oacute;ng</a> <a class="oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl gpro0wi8 q66pz984 b1v8xokw" href="https://www.facebook.com/hashtag/gi%C3%A0y%C4%91%C3%A1b%C3%B3ng?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZU1jly7_e8ljt6F-yUqjd9W4c6prtayZafVLfU0VCv7mQ07QgYeqkVoL_VpRJLH5sLpvffLbieuNSYZWGskaRNp9WX2qwEnpwidVzPjZJytIQQwp0LxCDULcR1ZRmbrh6ACrG4mIK9Mvb7onA_Rl88-sH4u7IlU-tB3OjBOpwC_63X7fqLgTKAwuqxcn1M3Cps&amp;__tn__=*NK-R" role="link" style="cursor: pointer; text-decoration-line: none; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; background-color: transparent; text-align: inherit; display: inline-block; -webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; font-family1: inherit;" tabindex="0">#Gi&agrave;yđ&aacute;b&oacute;ng</a> </span></span></div> <div> &nbsp;</div> </div> <br />